Zmiany w prawie – wrzesień 2016

 

 

ZMIANY W PRAWIE

1. Projekt z dnia 19 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt nowelizacji ustawy o PIT zaproponowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przewiduje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (bez limitu) m.in. dla: architektów, muzyków, aktorów i dziennikarzy. Projektowana zmiana miałaby wejść w życie już w 2017 r. Obecnie projekt ustawy jest na etapie opiniowania.
2. Projekt ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Proponowana nowelizacja zakłada zmiany w wielu gałęziach prawa.
a) zmiana ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny:
• uzupełnienie regulacji reprezentacji mieszanej, w następstwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14.
b) zmiana ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
• poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności,
• złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców (zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników) poprzez podniesienie progów dotyczących obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników.
• pracodawca będzie, jak dotychczas, zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, przy czym wyjątek od tej zasady stanowiłyby sytuacje, w których dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca byłby obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia – tylko na wniosek tego pracownika.
• wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
• wydłużenie z 7 do 14 dni terminu do wniesienia przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę.
c) zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
• zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia np. budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m², przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
d) zmiana ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
• podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro obecnie do 2.000.000 euro.
e) zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa:
• zmiany w art. 54 ustawy, tak aby termin 3-miesięczny liczyć sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji – od dnia wszczęcia postępowania do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji.
f) zmiana ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
• dla spółki z o.o. zniesienie zasady, że powołania bezterminowe członków zarządu powodują wygaśniecie ich mandatu po jednym pełnym roku obrotowym.
• przyznanie uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
• usunięcie obowiązku opatrywania dokumentów akcji pieczęcią spółki, jako obligatoryjnego elementu treści tego dokumentu powodującego de lege lata jego nieważność z mocy prawa
g) zmiany ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
• zmiany w zakresie kontroli tj. kontrole będą przeprowadzane na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”); możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli; umożliwienie przeprowadzanie wspólnych kontroli; zakaz ponownej kontroli; organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli.
• wprowadzenie ogólnej reguły, zgodnie z którą przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w jego indywidualnej sprawie, w zakresie, w jakim zastosował
się do ugruntowanej praktyki albo zastosował się do stanowiska zajętego wobec niego
we wcześniejszym rozstrzygnięciu lub wyniku kontroli jego działalności gospodarczej.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI