Zmiany w prawie – sierpień 2016 r.

 

 

1. Dnia 25 sierpnia 2016 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy z 9 sierpnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

a) Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej
Zgodnie z projektem do przychodów nie zalicza się nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący.

b) Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych

Projekt przewiduje rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty poniesione na:
1) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy;
2) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe oraz koszty zastępstwa prawnego i procesowego;
3) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie;
4) wnoszenie opłat okresowych, opłat za odnowienie, wykonywania tłumaczeń oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentów europejskich lub rejestracji jednolitego skutku.

c) Zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych

Rozwiązanie zawarte w projekcie zakłada podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do 50%. Natomiast pozostałe, duże firmy będą mogły odliczyć 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

d) Wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R

Projekt ustawy wydłuża z obecnych trzech do sześciu lat okres, w jakim można odliczyć koszty poniesione na działalność B+R. Jest to korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, której efekty są często widoczne w dłuższym okresie czasu. Sześcioletni okres rozliczania daje możliwość „przesunięcia” odliczenia na później.

e) Zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R

W przypadku nowo powstałych przedsiębiorstw (start-up), które nie wykazują dochodów albo wykazują dochody za małe do pełnego skorzystania z ulgi wydatkowej, proponuje się alternatywne (do rozliczania ulgi w okresie 6-letnim) rozwiązanie polegające na przyznawaniu zwrotu gotówkowego dla wydatków kwalifikowanych, które nie zostały objęte ulgą ze względu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt niski dochód, niewystarczający do wykorzystania przysługującej ulgi. Decyzja o wyborze tego rozwiązania pozostawałaby w gestii podatnika.

2. Dnia 22 lipca 2016 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nowelizacja przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Nowelizacja doprecyzowuje i rozszerza katalog przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – np. dochodem uzyskanym na terytorium RP będzie się uznawało „dochody z tytułu należności regulowanych, w tym pozostawianych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.”

Nowelizacja określa zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa. Obecnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie wymogu, aby spółka oraz zakład zagraniczny otrzymujące należności licencyjne i odsetki były ich rzeczywistymi właścicielami (ang. beneficial owner) aby można było zastosować zwolnienie przewidziane w art. 21 ustawy o CIT. Na polskiej spółce ciążyć ma również obowiązek uzyskania pisemnego oświadczenia od nierezydenta w tym zakresie.
Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku, obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju z 17 sierpnia 2016 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

W projekcie nowego rozporządzenia wskazano, że wdrożone zostaną m.in. standard udostępniania klientom paragonów elektronicznych oraz standard ws. komunikacji między kasami fiskalnymi, terminalami płatniczymi i centralnym repozytorium. Nowe urządzenia fiskalne mają być także docelowo zgodne ze standardem schematu pliku raportowania transakcji zgodnego z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK). Resort rozwoju przewiduje również konieczność osiągnięcia zgodności urządzeń ze standardem terminali płatniczych, który został opracowany przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Projekt rozporządzenia:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/526/12288904/12373940/12373941/dokument239599.pdf
Rozporządzenie według planów ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

4. Pierwsze zeznania o dochodach CFC do końca września

Do 30 września niektórzy podatnicy posiadający akcje lub udziały w zagranicznych spółkach spełniających określone kryteria ustawowe będą musieli po raz pierwszy złożyć odrębne zeznanie o wysokości dochodu każdej ze swoich zagranicznych spółek kontrolowanych za 2015 r. na formularzu CIT-CFC lub PIT-CFC. Termin ten obowiązuje, jeśli rok podatkowy zagranicznej spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI