Zmiany w podatku VAT w 2018 r. – Split Payment

 

 

Projekt nowelizacji ustawy o VAT z dnia 11 września 2017 roku, który przewiduje wprowadzenie mechanizmu „split-payment” został uchwalony w dniu 9 listopada 2017 roku. Obecnie trwają prace nad projektem w Senacie.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji.

Mechanizm „split payment” (podzielonej płatności) ma polegać na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę może być dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę (towaru lub usługi) na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Rachunek VAT jako dodatkowy rachunek do głównego rachunku rozliczeniowego podatnika będzie zakładany przez bank, bez konieczności podpisywania żadnej dodatkowej umowy.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT ma być neutralne finansowo dla podatników, a więc nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za rachunek VAT. Rachunek VAT nie będzie otwierany do rachunku prowadzonego w innej walucie niż waluta polska, zatem transakcje walutowe nie będą mogły być realizowane w mechanizmie podzielonej płatności. Na banku będzie spoczywał obowiązek informowania posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT oraz o zasadach i terminie informowania o saldzie na rachunku VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu „split payment” będzie dokonywana przy wykorzystaniu specjalnego komunikatu przelewu przygotowanego przez bank w którym konto płatnicze prowadzi dany podmiot. W przelewie tym trzeba będzie wskazać:

    • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
    • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
    • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
    • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Podatnik – nabywca korzystający z mechanizmu split-payment, nie będzie musiał znać numeru rachunku VAT swojego kontrahenta. Po wypełnieniu przez nabywcę odpowiedniego komunikatu przelewu, bank sam dokona czynności mających na celu przekazanie wpłacanej kwoty na właściwe konta, a mianowicie kwotę odpowiadającą kwocie podatku na rachunek VAT, natomiast pozostałą kwotę na rachunek rozliczeniowy.

Szczegółowe zasady dotyczące rachunku VAT oraz technicznego sposobu dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności (gdzie mechanizm ten będzie dotyczył banków) będą określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w dodawanym rozdziale zatytułowanym „Rachunek VAT”.

Przepisami prawa wyłączone zostaje uprawnienie posiadacza rachunku rozliczeniowego swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT

Co do zasady środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane w związku z następującymi czynnościami:
a) dokonania płatności kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy,
b) dokonania zwrotu kwoty podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług;
c) dokonania wpłaty podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego;
d) przekazania na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w innym banku albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
e) przekazania na rachunek rozliczeniowy posiadacza rachunku VAT w wyniku wydania postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa wart. 108 b ust. 1 ustawy o VAT,

Nowelizacja przewiduje możliwość „uwolnienia” zgromadzonych na rachunku-VAT kwot. Ewentualne uwolnienie środków finansowych z konta VAT byłoby dokonywane wyłącznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego.

Naczelnik w terminie 60 dni w drodze postanowienia ma wyrażać zgodę na dokonanie uwolnienia środków z rachunku VAT.
Nowelizacja przewiduje „zachęty” dla podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności.

1. W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności (nabywców) nie będą miały zastosowanie przepisy o odpowiedzialności solidarnej w przypadku nabyć towarów wrażliwych wymienionych z załączniku nr 13 do ustawy o VAT oraz nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112 c ustawy o VAT do wysokości kwoty podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. .

2. Projekt zakłada rezygnację ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług), do zaległości powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Powyższe zachęty nie znajda zastosowania, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością, jak również potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli podatnik dokona wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług, za pomocą rachunku VAT, w takim przypadku kwota jego zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI