Oferta

USŁUGI
linianasza oferta

oferta_audyt

AUDYT

linia

 • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
 • Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej lub innymi standardami lokalnymi
 • Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych sporządzonych dla potrzeb konsolidacji udziałowców zgodnie z grupowymi zasadami rachunkowości

 

INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

linia

 • Badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej
 • Badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego
 • Audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta
 • Inne usługi atestacyjne

 

oferta_inne

doradz_oferta

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

 

 • Przegląd finansowy i podatkowy typu "due diligence”
 • Doradztwo na potrzeby fuzji i przejęć oraz podziałów i połączeń spółek
 • Wsparcie przy procesach nabywania oraz sprzedaży spółek
 • Przygotowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych (biznesplany, modele i prognozy finansowe)
 • Weryfikacja procedur raportowania finansowego
 • Wycena spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • Wycena marek i znaków towarowych


DORADZTWO BIZNESOWE

linia

 • Wprowadzanie usprawnień w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 • Przygotowywanie strategii biznesowych, biznes planów, analiz i prognoz biznesowych
 • Usługi w zakresie redukcji kosztów oraz usprawnienia procesów operacyjnych w firmach
 • Pomoc w ubieganiu się o dotacje na rozwój firmy

 

oferta_doradztwo

oferta_germany

GERMAN DESK

liniaW odpowiedzi na rosnące znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce, w szczególności z krajów obszaru niemieckojęzycznego, VGD Audyt stworzyło German Desks, którego celem jest pomoc niemieckim, a także austriackim i szwajcarskim inwestorom w rozwoju ich firm w Polsce. German Desk tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów biegle władający językiem niemieckim. Oferujemy:

 • Profesjonalne usługi w zakresie audytu finansowego, doradztwa podatkowego, doradztwa księgowego oraz biznesowego
 • Wsparcie dla inwestorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii w procesie tworzenia i rozwijania oddziałów w Polsce
 • Zapewnienie optymalnej współpracy przedsiębiorców z obu krajów poprzez zaangażowanie kompetentnych doradców w zakresie audytu, podatków, oraz prawa.

POZOSTAŁE USŁUGI

linia

 • Doradztwo w zakresie rachunkowości oraz wsparcie przy zastosowaniu nowych i zmienionych standardów i interpretacji
 • Analiza zgodności polityki rachunkowości z polskimi lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
 • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
 • Konsultacje podczas opracowania procesów i procedur rachunkowo-księgowych
 • Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań dla celów konsolidacji zagranicznych grup kapitałowych
 • Doradztwo na potrzeby przygotowywania prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych
 • Doradztwo z zakresu wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz przekształcania sprawozdań finansowych
 • Przegląd i ocenę istniejącej funkcji Audytu Wewnętrznego
 • Badanie zgodności realizowanych procesów z wewnętrznie obowiązującymi standardami i procedurami

 

pozostale

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
linia

  wiadomość

  JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

  AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI