Interpretacje podatkowe – wrzesień 2016 r.

 

 

1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2016 roku o sygn. IBPB-1-1/ 4510-157/16-1/DW

Teza: opłata za użytkowanie wieczyste jako pośredni koszt uzyskania przychodów.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu pozostaje w pośrednim związku z osiąganiem konkretnych przychodów. Wydatki z tego tytułu, nie są bowiem wprost, celowo ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego przychodu w przyszłości. Obowiązek ponoszenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynika już z samego faktu posiadania gruntu i jest niezależny od jego przeznaczenia. Koszty te nie są zatem ściśle, intencjonalnie związane z konkretnym przychodem pochodzącym ze zbycia mieszkań czy garaży. Nie istnieje, w tym przypadku ścisły związek pomiędzy tymi wydatkami, a ewentualnie osiągniętym przychodem, należy je ponosić nawet wówczas gdyby nie pojawił się żaden przychód. Uznać zatem należy, że wydatek ten stanowi koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Tym samym, będzie potrącalny w dacie poniesienia.

2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 sierpnia 2016 roku o sygn. IBPB-1-2/4510-733/16-1/MW

Teza: brak korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zbycia środka trwałego przed upływem roku.

Zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przed upływem roku od ich nabycia, nie powoduje wstecznego przekwalifikowania tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczenie danych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy planowane było ich używanie przez okres dłuższy niż rok jest w pełni prawidłowe. Zatem odpisy amortyzacyjne od przedmiotowych środków trwałych będą prawidłowo (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dokonywanymi odpisami. Co więcej, art. 16 ustawy o ustawy o CIT nie zawiera postanowień, które zakazywałyby bądź wyłączały z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, które zostały zbyte przed upływem przewidywanego okresu ich używania, przekraczającego rok.

3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2016 roku o sygn. ITPB1/4511-495/16/MPŁ

Teza: w przypadku konkursów organizowanych dla przedsiębiorców organizator nie będzie miał obowiązku pobrać i odprowadzić zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%.

Organ podatkowy podkreślił, że gdyby nie działalność gospodarcza, przychód w postaci nagrody rzeczowej z tytułu udziału w konkursie nie mógłby być osiągnięty, w związku z faktem, iż konkurs skierowany był wyłącznie do prowadzących działalność gospodarczą. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda w konkursie zorganizowanym wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Zatem dochód z tytułu wygranej w konkursie, będzie wobec tego stanowił dochód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu stawką podatku zgodnie z przyjętą przez otrzymującego nagrodę formą rozliczania podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2016 roku o sygn. IBPB-1-1/4510-168/16-1/WRz

Teza: wydatek na zakup stołu do gry w piłkarzyki kosztem podatkowym

Organ podatkowy zgodził się z twierdzeniem podatnika, że celem takiego wydatku jest zapewnienie osobom zatrudnionym sposobu aktywnego odpoczynku w ramach przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych. Jednocześnie aktywny odpoczynek w formie rozgrywek meczy w piłkarzyki pozwoli budować i utrzymywać pozytywne relacje między pracownikami oraz będzie sposobem na obniżenie poziomu stresu wśród pracowników. W konsekwencji wspólna gra wpłynie na poprawę wydajności oraz kreatywności, a także atmosfery w pracy co w perspektywie czasu przełoży się na zabezpieczenie, a także zwiększenie przychodów.

5. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 sierpnia 2016 roku o sygn. IBPB-1-2/4510-621/16-1/MM

Teza: dokonanie odnowienia (nowacji) zobowiązań z tytułu pożyczek udzielnych Spółce przez udziałowca nie spowoduje powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT określenie „umorzonych lub przedawnionych zobowiązań” wskazuje, że chodzi o takie umorzenie, które ma charakter trwały - wówczas z jednej strony ulegną zmniejszeniu pasywa dłużnika, z drugiej nie będzie konieczności angażowania jego aktywów. W przypadku zawarcia przez podatnika umowy nowacji, w wyniku której dojdzie do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki i w miejsce tych pożyczek zaciągnięte zostanie kolejne zobowiązanie np. z tytułu emisji obligacji, nie dojdzie u podatnika do powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

6. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2016 roku o sygn. ILPB3/4510-1-281/16-4/ŁM

Teza: elektroniczna postać certyfikatu rezydencji nie pozwala na zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Organ podatkowy stwierdził, że forma elektroniczna certyfikatu rezydencji będzie wystarczająca dla celów udowodnienia miejsca siedziby podatnika tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu rezydencji w postaci oryginału papierowego dokumentu ze względu na fakt, że w praktyce w danym kraju ich wydawanie zostało zastąpione udostępnieniem dokumentu w wersji elektronicznej dostępnej na oficjalnej stronie internetowej. W sytuacji gdy możliwe jest pozyskanie certyfikatów rezydencji zarówno w formie elektronicznej, jak i w wersji papierowej, przesłanie certyfikatu w wersji elektronicznej nie jest wystarczające dla celów udowodnienia miejsca siedziby podatnika w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2016 roku o sygn. IPPB4/4511-1009/16-2/MS

Teza: korzystanie na jednakowych warunkach z kart rabatowych przez pracowników

Spółki i osoby niebędące pracownikami będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.
Przekazanie kart rabatowych uprawniających do zakupu po preferencyjnych cenach paliwa nie będzie skutkowało uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Dodatkowo organ podatkowy potwierdził, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą. W konsekwencji, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie po stronie pracowników oraz członków ich rodzin nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

8. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 września 2016 roku o sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN

Teza: pakiety medyczne dla członków rodziny pracownika są kosztem podatkowym.

Wydatki na zakup pakietów medycznych, które następnie udostępniane są pracownikom mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, także w części przypadającej na członków rodzin pracowników, gdyż spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT a przy tym nie zostały wymienione w katalogu z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca podkreślił, że obecnie ponoszenie dodatkowych świadczeń pozapłacowych na rzecz pracowników stanowi powszechną praktykę gospodarczą, zwłaszcza w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Wykup przez spółkę świadczeń w postaci prywatnej opieki medycznej na rzecz członków rodzin pracowników stanowi niewątpliwie rodzaj takiego świadczenia, wykorzystywany coraz częściej przez pracodawców konkurujących wzajemnie o najlepszych specjalistów w danej branży, z tego względu ponoszenie przez pracodawcę na rzecz pracowników przedmiotowych świadczeń uzasadnia zastosowanie względem nich art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

9. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2016 roku o sygn. ITPP1/4512-495/16/BK

Teza: faktura bez numeru NIP nabywcy daje możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT uzależnione jest nie tylko od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ale również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia braku NIP jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego (oczywiście w sytuacji gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze).

10. Interpretacja Ministra Finansów z dnia 12 września 2016 roku o sygn. DD6.8221.30.2016.MNX zmieniająca z urzędu stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 listopada 2010 r. wyrażone w interpretacji indywidualnej o sygn. IPPB5/423-591/10-2/JC.

Teza: wydatki na spotkania biznesowe z kontrahentami mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie stanowią wydatków na reprezentację.

Minister Finansów z urzędu zmienił interpretację, stwierdzając że dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych. Nie bierze się także pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych. W konsekwencji, wydatki na zakup usług gastronomicznych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą Spółki, o ile nie służą budowaniu korzystnego jej wizerunku stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI