Interpretacje podatkowe – sierpień 2017 r.

 

 

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2017 roku o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.77.2017.1.EN

Teza: zbyt ogólne zapisy na fakturze mogą spowodować, że fiskus zakwestionuje wydatek.
Wydatki aby mogły być zaliczone do kosztów podatkowych muszą być prawidłowo udokumentowane. Otrzymanie od podwykonawcy refaktury z pozycją "koszty dodatkowe zgodnie z umową z dnia ..."- brak wskazania na refakturze otrzymanej od podwykonawcy dokładnych wydatków, jakie zostały poniesione w związku z realizacją umowy marketingowej, uniemożliwia przyjęcie, że wydatki te, będą stanowiły u podatnika koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2017 roku o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM

Teza: postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 823 KPC nie jest dokumentem potwierdzającym nieściągalność.

Ustawodawca ściśle określił rodzaje dokumentów, jakimi należy udokumentować nieściągalność wierzytelności, aby móc ją zaliczyć do kosztów podatkowych. Warunkiem koniecznym dla udokumentowania nieściągalności wierzytelności, a w konsekwencji dla możliwości zaliczenia takiej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jest m.in. to, aby treść postanowienia nie pozostawiała wątpliwości co do braku majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Tylko postanowienie, z którego jednoznacznie wynika brak majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności może zostać uznane za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 roku o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.122.2017.1.BG

Teza: zakupu u zagranicznych kontrahentów usług cloud computing jako usług zbliżonych do usług przetwarzania danych skutkuje obowiązkiem pobrania podatku u źródła.
Cloud computing to kompleksowa usługa polegająca na dostarczaniu na żądanie mocy obliczeniowej, przechowywaniu danych, aplikacji i innych zasobów informatycznych za pośrednictwem usług opartych na chmurze. Uzyskiwany przez podmiot zagraniczny przychód osiągnięty z tej usługi mieści się w kategorii świadczeń o charakterze podobnym do wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT - usługi przetwarzania danych. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłat należności na rzecz podmiotu zagranicznego jest obowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT do pobrania od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o CIT.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2017 roku o sygn. 0111-KDIB3-2-4012.118.2017.1.ASZ

Teza: sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczającą przesłanką do realizacji prawa do dokonania obniżenia podatku należnego.

Niewystarczającym dla prawa do odliczenia podatku z danej faktury jest jedynie ustalenie, że dana usługa została wykonana, jeżeli nie zostanie wykazane, że to w wyniku czynności udokumentowanej tą właśnie fakturą rodzącej u sprzedawcy powstanie obowiązku podatkowego, doszło do nabycia tej usługi. Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury nieodzwierciedlającej rzeczywiście dokonanej czynności przez jej wystawcę, oznaczałoby, że prawo do odliczenia przysługuje z tytułu samego posiadania faktury z wykazanym podatkiem, który nie jest należny od podmiotu, który fakturę tą wystawił. W sytuacji gdy podatnik nie dołożył w trakcie realizacji umowy należytej staranności, nie można skutecznie powoływać się na okoliczności, że nie wiedział, że transakcje zawierane z kontrahentem stanowią nadużycie podatkowe. W przypadku braku dołożenia należytej staranności podatnika nie chronią zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT.

5. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2017 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.67.2017.1.AZ

Teza: limity transakcyjne należy odnosić osobno do kontrahentów

Wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym Podmiotem Powiązanym, a w konsekwencji jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.

6. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2017 roku o sygn. DPP7.8221.33.2017.GFQV zmieniająca interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2016 roku o sygn. ILPB3/4510-1-281/16-4/ŁM

Teza: certyfikaty rezydencji w formie elektronicznej akceptowane przez organy podatkowe.

Jeżeli zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że kopia zaświadczenia o rezydencji podatkowej np. pobrana ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, zatem w takim przypadku na płatniku spoczywa obwiązek poboru podatku dochodowego u źródła od dokonanych wypłat na rzecz nierezydenta.

7. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 7 lipca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.105.2017.1.SJ.

Teza: imprezy integracyjne nie generują powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie pracowników.

Mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 należy stwierdzić, że jeśli podmiot zorganizuje wycieczkę o charakterze integracyjnym dla pracowników, której koszt będzie częściowo sfinansowany ze środków ZFŚS, a także jeśli Wnioskodawca zorganizuje imprezę integracyjną dla pracowników, której koszt będzie całkowicie sfinansowany ze środków ZFŚS, po stronie pracowników nie wystąpi przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie na pracodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

8. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2017 roku sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.154.2017.1.IS.

Teza: ryczałt samochodowy z art. 12 ust. 2a nie obejmuje kosztów paliwa.

Doliczona pracownikom wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu umożliwienia im korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ pracownik będzie korzystał z samochodów służbowych do celów prywatnych bez odpłatności, zastosowanie znajdą przepisy art. 12 ust. 2a i 2b ww. ustawy. Ponadto, niezależnie od powyższego, w związku z tym, że koszt zużytego przez pracowników na cele prywatne paliwa zostanie opłacony przez pracodawcę, pracownicy uzyskają dodatkowy przychód ze stosunku pracy, którego wartość należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 3, tj. wg zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 roku sygn. 0112-KDIL1-1.401 2.189.2017.1.MJ

Teza: faktura niezawierająca NIP daje prawo do odliczenia

W sytuacji, gdy na otrzymanej fakturze dokumentującej faktycznie dokonaną transakcję nie umieszczono numeru NIP nabywcy, ale pozostałe elementy faktury spełniają wymogi ustawy, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim nabyty towar wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI