Interpretacje podatkowe – sierpień 2016 r.

 

 

1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2016 roku o sygn. ILPP1/4512-1-323/16-4/MC

Teza: wypłacone odszkodowanie może podlegać opodatkowaniu VAT.

Jeżeli płatność o charakterze odszkodowawczym nie ma bezpośredniego związku z czynnością mającą charakter świadczenia, wówczas kwota wypłaconych odszkodowań nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, i jako taka nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem ustalanie statusu wypłacanej rekompensaty, jako podlegającej bądź niepodlegającej opodatkowaniu VAT należy oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. W przedmiotowym stanie faktycznym, odszkodowanie wypłacone z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji nie posiada cech odszkodowania za poniesioną szkodę, lecz pełni funkcję wynagrodzenia za usługę, świadczoną zgodnie z nakazem organu władzy publicznej co wpisuje się w normę art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyniąc tego rodzaju usługę faktycznie odpłatną.

2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2016 roku o sygn. ILPP2/4512-1-250/16-5/OA

Teza: sprzedaż samochodu po wycofaniu go z firmy nie podlega opodatkowaniu VAT.

Sprzedaż przez przedsiębiorcę ale poza prowadzoną działalnością gospodarczą samochodu, wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej – nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Bowiem przedsiębiorca, w związku z dokonaną sprzedażą, korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełnił przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i nie wystąpił w odniesieniu do tej transakcji w charakterze podatnika. Tym samym, transakcja sprzedaży samochodu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie może być udokumentowana fakturą VAT.

3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2016 roku o sygn. IBPB-1-3/4510-727/16/MO

Teza: opłaty poniesione przez podatnika w związku z zawarciem umowy kredytu kosztem podatkowym pośrednio związanym z przychodem.

Organ podatkowy stwierdził, że związek poniesionych wydatków w postaci opłaty za dostępność (gotowość), opłaty agenta oraz opłaty za koordynację, w związku z zawartą umową kredytu, nie ma charakteru bezpośredniego. Zatem należy stwierdzić, że opłaty (za wyjątkiem części dotyczącej finansowania z kredytu wypłaty dywidendy) stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów potrącalne w dacie ich poniesienia, czyli ujęcia w księgach rachunkowych podatnika, w myśl art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.

4. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2016 roku o sygn. ITPB1/4511-495/16/MPŁ

Teza: przedsiębiorcy powinni sami rozliczyć przychód powstały w związku z otrzymaną w konkursie nagrodą.

Dochód przedsiębiorcy z tytułu wygranej w konkursie, będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu stawką podatku zgodnie z przyjętą przez podatnika formą rozliczania podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, przewidujący zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zatem, w sytuacji gdy przedsiębiorca zdobędzie nagrodę - na Organizatorze Konkursu nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2016 roku o sygn. 1061-IPTPP3.4512.193.2016.3.MJ

Teza: opłaty ponoszone przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz klienta mogą podlegać VAT.

Zwrot kosztów ponoszonych na rzecz klientów jest opodatkowany, jeśli pełnomocnik nie ma specjalnego konta. Aby opłaty sądowe i skarbowe nie stanowiły podstawy opodatkowania usługi głównej, zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT winny być księgowane na koncie przejściowym. Zatem w sytuacji gdy opłaty i zaliczki uiszczane przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz klientów są księgowane w kosztach podatkowych, kwoty otrzymane od klientów jako zwrot udokumentowanych wydatków ponoszonych w imieniu i na rzecz klientów księgowane są jako przychody podatkowe, nie można uznać, że jest prowadzone konto przejściowe. W konsekwencji opłaty będą stanowiły element podstawy opodatkowania świadczonych przez pełnomocnika usług.

JESTEŚ GOTOWY NA ZMIANY - DOŁĄCZ DO NAS!

AUDYT | INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE | DORADZTWO TRANSAKCYJNE | DORADZTWO BIZNESOWE | GERMAN DESK | POZOSTAŁE USŁUGI